Статут, правилници и пословници

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ_ 2019

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 34 ОД 17. МАЈА 2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

ПРАВИЛА_ПОНАШАЊА_УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

ПРАВИЛНИК О РАДУ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК_БЕЗБЕДНОСТ_ИНФОРМАЦИОНО_КОМУНИКАЦИОНОГ_СИСТЕМА (1)

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017)

 

ДМ Пословник о раду Савета родитеља

ДМ Пословник о раду школског одбора

ДМ Правилник о оцењивању ученика

ДМ Правилник о спровођењу испита

ДМ Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

ДМ Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

ДМ Правилник о раду

ДМ Статут