Правилници

2018 СТАТУТpdf-icon-png-pdf-zum-download-2

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

ПРАВИЛА_ПОНАШАЊА_УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА,ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О РАДУ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК_БЕЗБЕДНОСТ_ИНФОРМАЦИОНО_КОМУНИКАЦИОНОГ_СИСТЕМА (1)

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013)

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/2010)

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Сл. гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12)