Екскурзије

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

autobus

Задаци екскурзије су:

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,

- повезивање и примењивање знања и умења,

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,

- проучавање објеката и феномена у природи,

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,

- развој и практиковање здравих стилова живота,

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,

- оснаживање ученика у професионалном развоју,

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,

- развијање способности оријентације у простору.