Часови који су снимили наставници наше школе

Од 16. до 25.11. 2020. на РТС 2, РТС 3 и РТС Планета емитовани су  часови  које су снимили наставници наше школе, а налазе се и у бази снимљених часова на платформи РТС Планета – Моја школа. Часови су снимани у кућним условима уз примену програмима FlashBack Express i Camtasia. Часове је снимало 4 наставника разредне наставе (Душица Крунић, Драгица Гајић, Зорица Митрић и Драгица Ђуричковић)  и 8 наставника предметне наставе (Милош Исић, Маја Младеновић, Биљана Арсенић, Биљана Ристановић, Биљана Марковић, Милица Тимотић, Драган Јанковић и Ана Игњатовић). Техничку подршку пружали су наставници информатике Ана Вујић, Урош Исаиловић и Снежана Јовановић.

ПРВИ РАЗРЕД:

Душица Крунић

Српски језик:   56.Глас и штампано слово Хх – обрада 

Српски језик: 57.Читање и писање научених слова – утврђивање

ДРУГИ РАЗРЕД

Драгица Гајић

Математика: 55.Графичко надовезивање дужи – утврђивање

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Зорица Митрић

Математика: 59.Множење (3 · 50) – утврђивање

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Драгица Ђуричковић

Српски језик: 53. М. Миланковић: Кроз васиону и векове – утврђивање

ПЕТИ РАЗРЕД

Милош Исић

Математика: 46.Преношење и надовезивање дужи – обрада

Математика: 47.Преношење дужи – утврђивање

Маја Младеновић

Биологија: 23.Размножавање: полно и бесполно – обрада

Биологија: 24.Размножавање: полно и бесполно – утврђивање

Биљана Арсенић

Техника и технологија: 11.Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима – обрада

Техника и технологија: 12.Прибор за техничко цртање – обрада; Формати цртежа. Размера – обрада / вежба

ШЕСТИ РАЗРЕД

Биљана Ристановић

Географија: 11.Структуре становништва. Неравномеран популациони развој, популациона политика и развијеност – утврђивање

Географија: 12.Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи – обрада

СЕДМИ РАЗРЕД

Биљана Марковић

Српски језик и књижевност: 43.Књижевност: Алфонс Доде: Последњи час – обрада

Милица Тимотић

Српски језик и књижевност: 44.Књижевност: Лош дан Владимира Набокова) – обрада

ОСМИ РАЗРЕД

Драган Јанковић

Физика: 21.Одређивање жижне даљине сабирног сочива – лабораторијска вежба

Ана Игњатовић

Хемија: 23.Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора – pH вредност – обрада