2023 СТАТУТ 28.06.2022.

2023 ДОПУНА 1.СТАТУТА ОД   28.06.2022.ГОДИНЕ 

 


 22.03.2022. ИЗМЕНЕ И ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТ 

22.03.2022. ИЗМЕНЕ И ПРЕЋИШ.ТЕКСТ ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

22.03.2022. ИЗМЕНЕ И ПРЕЧ.ТЕК.ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

22.03.2022.ИЗМЕНЕ И ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О РАДУ 

22.03.2022.ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНК МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО


 
pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

СТАТУТ И ДОПУНЕ

.


Допуну 1. Правила понашања у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 

Допуну 1. Правилника о раду ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 1. Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 1. Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 2. Правила понашања ученика, запослених и родитеља у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 2. Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 2. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 2. Правилника о мерама и заштите безбедности ученика ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 2. Правилника о спровођењу испитима у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 3. Пословник о раду Ученичког парламента ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 3. Пословника о раду Школског одбора ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 3. Пословника о раду Наставничког већа ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 3. Пословника о раду Савета родитеља ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 3. Правилника о кућном реду ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево

Допуну 3. Правилника о унутрашњој организацији рада ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево


2018 ЗА ОБЈАВУ Правилник-о-поклонима

2020 OVO 21 Правилник о заштити података о личности

2020 ЗА ОБЈАВУ Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама

2020 ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

2022 ШТАМПАН ПРАВИЛНИК_О_МЕРАМА_БЕЗБЕДНОСТИ (1)

2022 ШТАМПАН ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА СА МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

2022 ШТАМПАН ОДЛУКА И ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ДМ-Пословник-о-раду-школског-одбора-converted (1)


pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

 Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у школи

.


pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о раду

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о безбедности информационо-комуникационог система_ 

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног-хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о накнади трошкова превоза

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о оцењивању

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о спровођењу испита у школи

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о унутрашњој организацији рада школе

.


pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду школског одбора

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду Савета родитеља

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду Наставничког већа

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду ученичког парламента