Category Archives: Стручно усавршавање запослених

Школе за 21. век

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о  разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, ће током  наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.

3

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. Предвиђено је учешће предметних наставника: српског језика и књижевности, енглеског језика, информатике, математике или природних наука, друштвених наука и музичке културе који предају ученицима узраста 10-14 година.

Обука је похађало шест наставника наше школе, а реализована је у  два термина и то :

 22., 23. и 24.10. (Ана Вујић – координатор, Сузана Кезеле Бјеговић и Зоран Вићентијевић)

29., 30. и 31. 10. (Биљана Марковић, Маја Младеновић и Раде Којић )

Активности након обуке

Након иницијалне тродневне обуке, наставници из наше школе ће похађати и један додатни дан обуке за коришћење микробит уређаја о чему ће бити обавештени на самој обуци, а затим ће радити на специфичном пројекту/пројектима уз подршку ментора током фазе имплементације у школама.

4

2

Обука за запослене

„ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ“

– ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО -

2

У нашој школи одржана је обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.

Обуку је развио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Завод) на чијој се Мудл платформи одвијао онлајн део обуке.

Непосредни део обуке за запослене у школи реализовала је психолог школе Данијела Обрадовић, у три групе учесника, 6.10.2020, 7.10.2020. и 8.10.2020.

Стручни сарадник Данијела Обрадовић, психолог школе, је током маја 2020. похађала обуку за водитеље.

Имајући у виду да је вредновање ученичих постигнућа у нашој школи приоритетно подручје развоја и да настава на даљину захтева различите начине вредновања и иновације у подручју оцењивања, значај ове теме је велики и због тога су сви учитељи и наставници, директор и стручни сарадници похађали ову обуку.

Општи циљ обуке: оснаживање наставника за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину.

Специфични циљеви обуке: пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама формативног оцењивања кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара.

Приоритетна област П1- унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употребу ИКТ-а у реализацији ОВ процеса.

Компетенције: К2 – за наставу и учење, К3 – за подршку развоју личности детета и ученика и К4 – за комуникацију и сарадњу.

Обука се састојала из три дела:

1. Онлајн обука на Мудл платформи Завода

2. Непосредан рад са запосленима у школи

3. Завршетак обуке: завршни тест и евалуациони лист о обуци на Мудл платформи Завода.

Учесници који су учествовали у сва три дела обуку добијају сертификат од стране Завода у износу од 12 сати стручног усавршавања.

 slika1

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

У суботу 22. децембра 2018. у нашој школи је реализован једнодневни семинар за наставнике на тему ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА.

Циљеви семинара су :

  • иновирање и осавремењивање наставе уз употребу интерактивне табле;
  • јачање дигиталних компетенција наставника и ученика за подешавање и употребу интерактивне табле као и одговарајућег софтвера;
  • упознавање наставника са могућностима индивидуализације и диференцијације наставе применом различитих метода и облика рада уз примену  интерактивне табле;
  • мотивација наставника за коришћење савремених образовних технологија у настави.

Семинар је реализован у пријатној и радној атмосфери. Наша школа поседује интерактивну таблу тако да ће  нова знања која су понета са ове обуке моћи и да се примене.

Електронски дневник

У уторак 27. новембра у школи је одржана стручна презентација “Електронски дневник и рад у електронском дневнику“. Представљање електронског дневника реализовале су координатори есДневника, Марина Кривошија и Снежана Јовановић. Стручној презентацији су прсуствовали директор школе, стручни сарадници, библиотекар и наставници разредне и предметне наставе. Искуство са коришћењем есДневника поред координатора има и пет наставника који су радно ангажовани у школама у којима се есДневник користи од почетка ове школске године.

 

Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави

У оквиру стручног усавршавања у суботу 13. јануара и недељу 14.јануара2018. године, одржан је семинар са темом Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави“. Семинару је присуствовало тридесетак наставника наше школе, психолог, педагог и библиотекар.

Општи циљ програма је повећање компетенције наставника за превенцију и решавање  дисциплинских проблема у настави у складу са  ЗОСОВ.

Специфични циљеви програма су: Дефинисање дисциплинског проблема; Разликовати дисциплинске од других (развојних, мотивационих) проблема; Упознавање са врстама невербалних интервенција и начин њихове примене; Овладавање вербалним интервенцијама и начин њихове примене; Упознавање суштине, врста и начина примене логичке последице; Освестити значај адекватног руковођења одељењем као начина предупређивања и решавања дисциплинских проблема у настави; Разумевање и схватање значаја превентивног деловања, као и упознавање начина којима се може предупредити појава многих дисциплинских проблема; Упознавање са техникама посматрања и евидентирања промена у понашању ученика; Решавање практичних примера дисциплинских проблема из праксе учесника семинара.

Тема програма:Дефинисање дисциплинског проблема; Различита реаговања на исти дисциплински проблем; Теоретска обрада теме, руковођење одељењем; Типична ометања наставе, невербалне интервенције; Вербалне интервенције; Логичка последица; Превенција дисциплинских проблема; Посматрање и бележење промена у понашању ученика.

Оснаживање наставника за васпитни рад

У оквиру стручног усавршавања у недељу 10. децембра 2017. одржан је семинар са темом “Оснаживање наставника за васпитни рад“. Семинару је присуствовало тридесетак наставника наше школе, психолог, педагог и библиотекар.

Општи циљ програма је повећање компетенције наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са  ЗОСОВ.

Специфични циљеви програма су: повећање знања о Законској  регулативе васпитног рада са ученицима и родитељима; обогаћивање знања наставника о моделима превентивног васпитног рада; развијање вештина потребних за светодавни и инструктивни рад и коришћење језика позитивне дисциплине; познавање како незадовољене потребе ученика утичу на понашање у школи; овладавање вештинама коришћења стратегија у васпитном раду; стицање вештина за партнерску сарадњу са родитељима у решавању проблема и овладавање вештинама решавања васпитних проблема.

Очекивани ефекти примене програма у паркси

Код ученика:

-развијање комуникацијских вештина и коришћења језика позитивне дисциплине;

-стицање вештина ненасилног решавања сукоба;

-развијање толерантности, емпатије, уважавање потреба других;

-повећање осећања сигурности и безбедности у школи

Код родитеља:

-већа сигурност родитеља да је школа безбедно окружење за ученика;

-повећан степен спремности родитеља за сарадњу;

-стицање и развијање социјалних и комуникацијских вештина.

 

Семинар „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“

У ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 12. децембра одржан је семинар кат. бр. 35 „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“ аутора психолога Невене Ловринчевић.

Општи циљ семинара јесте развој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности ученика у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета.

Теме које су обаређене на семинару су следеће: значај дисциплиновања за развој детета и функционисање групе; неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања; ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања.

Теме су обрађене углавном кроз пленарни облик рада, уз неколико кратких вежбица за учеснике.

Присуствовало је 33 наставника наше школе, а семинар је протекао у пријатној, радној атмосфери.

Национални семинар у оквиру e-PACT пројекта

logo

У организацији УДИ-Euroclio и Едукације за 21. век одржан је Национални семинар у оквиру e-PACTпројекта (29. и 30. октобра 2016.) у хотелу Парк у Београду. Пројекат ePACT заједнички реализују европско удружење историчара EUROCLIO и Центар за демократију и помирење Југоисточне Европе CDRSEE. Општи циљ пројекта је да допринесе одржавању процеса демократизације и јачања осетљивости на сукобе у земљама Западног Балкана путем реформи у школском систему које ће се одразити на демократизацију образовања. Пројекат се фокусира на развој и примену нових дидактичких модела у настави историје у земљама Западног Балкана. Циљ семинара је унапређење наставе историје у основним и средњим школама у Републици Србији, ради квалитативних промена у приступу настави историје. Пројекат настоји да окупи образовне власти и цивилно друштво да заједнички реформишу образовање и школе.

Из наше школе семинару је присуствовао наставник историје, Раде Којић.

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

У  ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 28. и 29.08.2015. одржан је семинар Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе(бр. 112 у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/15. и 2015/16). Програмом се развијају компетенцијеK4 (компетенције за комуникацију и сарадњу), а семинар припада првој приоритетној области (јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем). Програм је похађало 30 учесника, наставника и учитеља ОШ”Десанка Максимовић“ Ваљево.

Seminar 2

Програм је трајао два дана и учесницима носи 16 бодова стручног усавршавања.

Општи циљ семинараје унапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.

Теме које су обрађене на семинару су:

Појмовна одређења насиља; Јесте насиље није насиље; Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу; Култура мира у школи – Наставник као креатор повољне разредне климе ; Фактори повољне разредне климе; Cyber bullyng; Оспособљавање ученика за само-заштиту приватности и личне безбедности; Модули плана едукације за реализацију програма превенције вршњачког насиља у школи; Примери добре праксе у превенцији вршњачког насиља; Активности и мере превенције вршњачког насиља на нивоу, школе, разреда и на индивидуалном нивоу; Промоција адекватног наставничког мониторинга; Наставник на делу-Стварање сигурног и подстицајног школског и разредног окружења.

Програм је у потпуности заснован на најновијим научним сазнањима из области превенције вршњачког насиља и креирања школске климе.   

Аутори и реализатори програма су мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац и мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево.

Seminar1

Васпитни проблеми ученика и како их превазићи

Васпитање је у савременим друштвима значајан чинилац у формирању личности и хијерархијске вредности.

Међутим, код нас су се у последње време десиле велике и нагле промене, пре свега политичке, економске, моралне, културне и социјалне које снажно утичу на процес васпитања младих.

Садашњи начин васпитања није у стању да прати те промене. Зато је неопходно мењати и иновирати циљеве и задатке васпитања и ускладити их са системом правих вредности новог доба. Неопходна је нова, савременија методика васпитног радакоји ће бити у стању да се ухвати у коштац  са новонасталим сложеним васпитним проблемима – и то снажно и јако.

У среду 25.06.2014. по препоруци тима за стручно усавршавање, у нашој школи је одржан семинар под називом “ Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“.  Аутор семинара је Слободан Малушић, спец. сц. педагогије. Семинару је присуствовало тридесетак наставника разредне и предметне наставе, педагог и библиотекар.

20140625_143318