Секције

Велики значај у  школи придаје се ваннаставним активностима и раду секција. Ученици и наставници једни друге мотивишу како би кроз овај облик рада остварили многе заједничке идеје.

Секције представљају облик васпитно – образовног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива ученика, њиховом свестраном и слободном васпитању.