Савет родитеља

Савет родитеља ОШ „Десанка максимовић“ у шк. 2020/21. години

Име и презиме родитеља Представник одељења
Марина Радивојевић 1-1
Марија Тодоровић 1-2
Биљана Костић 2-1
Чедомир Ђурић 2-2
Бојан Јовичић 2-3
Јелена Марковић – председник 3-1
Јелена Ичагић 3-2
Слађана Милисављевић 3-3
Татјана Ракић 4-1
Јелена Ристић 4-2
Ана Вујић – записничар 4-3
Милена Тасић 5-1
Милена Симеуновић 5-2
Мира Будимировић 5-3
Ирена Ранковић -заменик 6-1
Зорица Проковић 6-2
Анета Матијевић 6-3
Марија Ранковић 6-4
Небојша Матић 7-1
Радмила Живановић 7-2
Дејан Арсенић 7-3
Александра Јаковљевић 8-1
Дарко Трифуновић 8-2
Биљана Ашковић 8-3

План рада Савета родитеља за школску 2020/2021. годину

Законом прописани послови Савета родитеља у својој операционализацији имају следећу програмску структуру у школској 2020/2021. години.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА РАДА И ПОСЛОВАЊАПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
-Септембар-Октобар-Новембар-Децембар -Конституисање Савета и  избор председника,- Разматрање Извештаја о раду директора  школе у претходној школскојгодини- Разматрање Извештаја о раду школе у претходној школскојгодини-Разматрање Годишњег плана рада за текућу годину-Упознавање Савета родитеља са Правилником о

понашању ученика, правилником о мерама

безбедности ученика

-Усвајање плана заштите ученика од насиља

- Давање сагласности на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; усвајање предложених дестинација за екскурзије и наставу у природи  у школској години

-Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

 

- Упознавање са остваривањем Плана за заштиту ученика од насиља

-Рад Комисије  Савета родитеља  за избор најповољнијег понуђача за организовање и извођење екскурзије и наставе у природи  ученика по јавном огласу објављеном у дневним новинама

- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања- по потреби

-предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

-Разматра намену коришћења средстава од донација  установе;

 

 

-Директор

-Стручна служба

-Секретар

-Чланови Савета родитеља

-Јануар-Фебруар-Март-Април - Разматрање Извештаја о раду директора  школе на крају првог полугодишта текуће године- Разматрање Извештаја о раду школе на крају првог полугодишта-Финансијско пословање школе и услови у којимашкола ради-Рад Комисије  Савета родитеља  за избор најповољнијег понуђача за организовање и извођење екскурзије и наставе у природи  ученика по јавном огласу објављеном у дневним новинама

- Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

-Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона-по потреби

-Упознавање са увођењем инклузивног

образовања и даљим активностима

- Упознавање родитеља са реализацијом

активностима везаним за школски развојни план,

са посебним освртом на програм сарадње са

родитељима

 

 

 

 

-Директор

-Стручна служба

-Секретар

-Чланови Савета родитеља

-Мај-Jун-Јул-Август - Извештај о изведеним екскурзијама- Упис ученика у средње школе и полагањеЗавршног испита испита-Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;-разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

-Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

-Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона –по потреби