Школски одбор

Школски одбор ОШ „Десанка максимовић“у шк. 2020/21. години

Име и презиме члана Представник
Мирко Ковачевић Представник локалне самоуправе
Гордана Ресимић Представник локалне самоуправе
Данијела Гајић Представник локалне самоуправе
Марија Ранковић Представник Савета родитеља
Биљана Ашковић Представник Савета родитеља
Јелена Марковић Представник Савета родитеља
Илија Исаиловић – председник Представник Наставничког већа
Раде Којић Представник Наставничког већа
Миланка Марковић Представник Наставничког већа

План рада Школског одбора

Школски одбор је орган управљања  у  школи.

Законом прописани послови Школског одбора у својој операционализацији имају следећупрограмску структуру у школској 2020/2021. години.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА РАДА И ПОСЛОВАЊАПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ Носиоци посла
Септембар 1.Разматрање и усвајање Извештаја о раду  директора школена крају другог полугодишта  школске 2019/2020.године  до  15.9.2020.године2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду   школе  на крају другог полугодишта  школске 2019/2020.године и реализација Годишњег плана рада  школске 2019/2020. године  до  15.9.2020.године3.Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину до 15.09.2020.године.

  1. Доношење плана стручног усавршавања запослених за школску 2020/2021. годину.
  2. Давање сагласности за извођење екскурзија и наставе у природи

6.Давање сагласности на ђачки трошковник, осигурање и обезбеђење ученика  у школској 2020/2021. години,

  1. Разматрање и усвајање Акционог плана за школску 2020/2021. годину
  2. Разматрање безбедносног стања у школи

9. Доношење  статута, правила понашања у установи и друге опште акте и давање  сагласности на акт о организацији и систематизацији послова – по потреби

10. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по потреби

11. Обављање и других послова у складу са законом, актом о оснивању и статутом – по потреби

Чланови Школског одбора
-Октобар-Новембар-Децембар 1. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета  Републике Србије;2.Формира комисију за редован попис на крају календарске  2020. године  на предлог директора школе .

  1. Разматрање и доношење одлуке о инвестиционом одржавању и набавци опреме и наставнихсредстава – по потреби

4.Усваја извештај о реализацији екскурзија –по потреби

5. Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова- по потреби

6. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по потреби

7. Обављање и других послова у складу са законом, актом о оснивању и статутом – по потреби

Чланови Школског одбора
-Јануар-Фебруар 1.Усвајање извештаја о редовном попису на крају календарске 2020. године2.Усвајање  финансијског плана  школе за школску 2021. годину3.Разматрање и усвајање Извештаја о раду  директора школена крају првог  полугодишта  школске 2020/2021..године

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду   школе  на крају другог полугодишта  школске 2020/2021..године

5.Усвајање извештаја о пословању, годишњи обрачун школе у периоду јануар –децембар 2020. године

6.Разматрање  поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

7. Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова- по потреби

8. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по потреби

9. Обављање и других послова у складу са законом, актом о оснивању и статутом – по потреби

Чланови Школског одбора
-Март-Април 1.Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова- по потреби2. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по потреби3. Обављање и других послова у складу са законом, актом о оснивању и статутом – по потреби

 

Чланови Школског одбора
-Мај-јун - Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана стручног усавршавања запослених ушколској 2020/2021. години.-Разматрање  и усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању.- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Акционог плана у школској 2020/2021.години.

-Усваја извештај о реализацији екскурзија и наставе у природи –по потреби

-Доношење  статут, правила понашања у установи и друге опште акте и давање  сагласност на акт о организацији и систематизацији послова – по потреби

- Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по потреби

- Обављање и других послова у складу са законом, актом о оснивању и статутом – по потреби

Чланови Школског одбора
-Јул-Август 1. -Разматра технолошки вишак у школи – по потреби Чланови Школског одбора

Према одредбама општих аката школе, школски одбор образује повремене комисије.

Повремене комисије се образују и раде по потреби.