Статут, правилници и пословници

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Статут

.


pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

 Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у школи

.


pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о раду

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о безбедности информационо-комуникационог система_ 

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног-хуманитарног рада ученика и извештавање о његовим ефектима

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о накнади трошкова превоза

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о оцењивању

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о спровођењу испита у школи

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Правилник о унутрашњој организацији рада школе

.


pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду школског одбора

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду Савета родитеља

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду Наставничког већа

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Пословник о раду ученичког парламента